Nyheter
 

26.3.2020
Verktøykasse for lungerehabilitering
Den nye Verktøykassen for lungerehabilitering er nå klar - den skal gi faglig veiledning for helsepersonell med ansvar for individer eller grupper med lungesykdom. Verktøykassen for KOLS og lungerehabilitering er en samling av kartleggingsverktøy, diagnosekriterier, oversikt over behandling og forslag til undervisningsopplegg innen KOLS og lungerehabilitering. Verktøykassen har fire kapitler og det er kartlegging, trening og fysisk aktivitet, pasientopplæring og evaluering.

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/fagnettverk-for-lungerehabilitering/verktoykasse-for-lungerehabilitering.

04.12.2019
Regionalt, tverrfagleg nettverksmøte innan rehabilitering for personar med lungesjukdom 16.-17.mars 2020
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering arrangerer to dagars tverrfagleg nettverksmøte innan rehabilitering for personar med lungesjukdom. Målgruppene er helsepersonell i kommunar og spesialisthelsetenesta, brukarar og andre interesserte som jobbar med eller har interesse for feltet. Meir informasjon og påmelding.

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent nettverkssamlingen som spesialistspesifikt kurs meritterende med 10 timer.

13.02.2019
Den nasjonale lungerehabiliteringskonferansen
Den 12. nasjonale lungerehabiliteringskonferansen arrangeres 28. - 29. mars på Quality Airport Hotel Gardermoen. Fokus for årets konferanse er å gi klinisk viktig kunnskap på alt fra trening, ernærering og angst til velferdsteknologi. Ergoterapeut Laila Vatn skal holde et innlegg om Praktisk tilrettelegging i hverdagen. Les mer.

09.09.2017
The Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of Obstructive Pulmonary Disease
The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) har oppdatert sitt omfattende dokument kalt The Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of Obstructive Pulmonary Disease. Dokumentet kan være en verdifull kilde for helsepersonell som jobber med personer med KOLS. Informasjonene er evidensbasert og bygger på best practise. Les mer.


18.02.2017
Den nordiske lungekongressen
The 48th Nordic Lung Congress, NLC2017, går av stabelen 10. - 12. mai 2017 i Visby på Gotland, Sverige. Programmet er variert og inkluderer blant annet obstruktive lungesykdommer, lungekreft, søvnrelaterte pusteforstyrrelser, cycstisk fibrose og lungetransplantasjon. Les mer og påmelding.


05.01.2017
Energibesparende arbeidsmetoder i Danmark
Den danske ergoterapeutforeningen hadde høsten 2016 fokus på pust og energibesparende arbeidsmetoder. Artikkelen Interaktiv Guide: Spar energi i hverdagen ble lagt ut på forbundets hjemmeside. Under artikkelen ligger en fin PDF som kan printes ut til et hefte med 7 tips til en bedre hverdag for personer med lungesykdom.


14.12.2016

Den nasjonale lungerehabiliteringskonferansen

Den 11. nasjonale lungerehabiliteirngskonferansen arrangeres på Gardermoen 30. og 31. mars 2017. Ergoterpeut Unni Martinsen vil holde et innlegget "Bruk av COPM for kartlegging av aktivitet og deltakelse hos personer med KOLS". Innlegget vil presentere funn fra forskningsstudien "The effect of occupational therapy in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized controlled trial". Les mer og påmelding.

05.12.2016

Forskning
Ergoterapeut Unni Martinsen har publisert artikkelen "The effect of occupational therapy in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized controlled trial" i Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Les mer.

12.02.2015
Kurs: Ergoterapi for personer med lungesykdom
LHL-klinikkene Glittre arrangerer kurs for ergoterapeuter som jobber med personer med lungesykdommer 16. - 17. april 2015. Kurset gir en grundig innføring i ergoterapi for personer med lungesykdom og søkes godkjent som merriterede kurs fra Norsk Ergoterapeutforbund. Les mer og påmelding.

19.01.2015
Lungerehabiliteringskonferansen 2015
Den 10. nasjonale lungerehabiliteringskonferansen arrangeres på Hotel Bristol, Oslo, 22. - 23. januar 2015. Gjennomgangstemaet denne gangen er "Lungesykdommenes konsekvenser for individ og samfunn". Les mer.

19.01.2014

Ergoterapi for personer med lungesykdommer

Glitreklinikken arrangerer kurs for ergoterapeuter som jobber med personer med lungesykdommer 27.-28. mars 2014. Kurset skal øke kompetansen blant ergoterapeuter om ergoterapeutiske tiltak for personer med lungesykdom.

Kurset vil bestå av en blanding av foredrag og workshop. Temaer vil være lungesykdommer (astma og KOLS), bruk av oksygenutstyr i daglig aktivitet, ergoterapi i lungerehabilitering, mestring av tung pust i fysisk aktivitet og ADL, ADL trening for personer med KOLS og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 12 timer som spesialspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Allmennhelse, Eldres helse og Somatisk helse.

Les mer om kurset og påmelding her.

Merk: påmeldingsfrist er 7. mars 2014.

12.06.2013
Fagkongress i ergoterapi 2013

Hele fem personer tilknyttet NFLE skal ha innlegg eller poster på Fagkongressen i ergoterapi i Oslo 18. - 20. september 2013. Alle med temaer knyttet til lungesykdom og ergoterapi.

Aktuelle innlegg:
- Effekt av Ergoterapi til Pasienter med KOLS
- Effekt av ADL-trening for personer med KOLS
- Arbeidsvaner, energibesparende metoder og ADL-trening ved KOLS

Aktuelle postere:
-Hvordan ergoterapeuter kan bidra ved vurdering av egnethet for bilkjøring ved respirasjonssvikt
-Informasjonsmateriell om energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom

Hele 450 personer ble påmeldt før den første påmeldingsfristen 1. juni og det er fortsatt ledige plasser igjen. Les mer.

20.05.2013

Energibesparende metoder på flere språk
Allerede i 2009 ble informasjonsmateriellet vårt om energiesparende arbeidsmetoder oversatt til dansk. Nå har vi gleden av å meddele at det også er oversatt til islandsk noe som gjør at enda flere ergoterapeuter og personer med lungesykdom kan nyttiggjøre seg av informasjonen.

04.02.2013
Kurs om ergoterapi for personer med lungesykdommer
Ergoterapiavdelingen på Glittreklinikken arrangerer for tredje gang kurset ”Ergoterapi for personer med lungesykdommer”. Kurset holdes for ergoterapeuter på Glittreklinikken i Nittedal kommune 11. og 12. april 2013. Les mer.

10.11.2013
Bekjentgjøring avlungerehabiliteringskonferansen 2013
Lungerehabiliteringskonferansens vil i år finne sted 18. - 19. mars på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Årets hovedtema er Hvordan leve best mulig med lungesykdom hjemme og i hverdagen? Både internationale og nationale ergoterapeuter er representert blant foredragsholderne. Les mer.

15.11.12012

Nettverksmøte med tema KOLS
Tverrfaglig Nettverk innan Rehabilitering for Personar med Lungesjukdom holder et regionalt nettverksmøte med tema KOLS den 27. november 2012 i Bergen. Kurset kan være aktuelt for mange ergoterapeuter. Les mer.

16.07.2012
Kurs for ergoterapeuter
Ergoterapeutene på Glittreklinikken arrangerer i høst et nytt kurs om ergoterapi for personer med lungesykdom.
Mer informasjon og påmelding.

13.07.2010
Prosjektet er sluttført
Prosjektet angående evalueringen og revideringen av informasjonsmateriellet er nå helt sluttført. Alt informasjonsmateriellet finnes på sidene til NFLE. Les sluttrapporten her.

20.06.2012
Europeisk Ergoterapikongress
Hele 4 medlemmer i NFLE hadde innlegg eller poster på den europeiske ergoterapikongressen (COTEC 2012) i Stockholm i slutten av mai. Ingrid E Sundfør og Frederik Hansen hadde en poster på hver sine masteroppgaver, Laila Vatn hadde en presentasjon om kols og bilkjøring, mens Liv Elisabeth Hinderaker hadde en presentasjon om prosjektet rundt revideringen av NFLE sitt informasjonsmateriell. Se bilder.

30.03.2012
Oppdatert informasjonsmateriell
Prosjektet med å evaluere NFLEs informajonsmateriell om energibesparende arbeidsmetoder er nå i sluttfasen og det reviderte inormasjonsmateriellet er nå tilgjengelig på våre nettsider. Prosjeket er støttet av LHL og Helsedirektoratet, og vi håper at informasjonsmateriellet vil være til nytte for brukere, ergoterapeuter og annet fagpersonell.

14.10.2011
Kurs med skandinaviske deltagere
Ergoterapiavdelingen ved Glittreklinikken arrangerte for første gang kurset "Ergoterapi ved lungesykdommer" i september. Deltakerne kom både fra Norge, Sverige og Danmark. Les mer.

11.10.2011

Tverrfaglig hospiteringsdag på Glittreklinikken
Hensikten med hospiteringsdagen er at interesserte kan få et innblikk i hvordan Glittreklinikken jobber med lungerehabilitering.  Les mer.

10.10.2011
Kontaktinformasjon
Oppdatert kontaktinformasjon til medlemmer av styret finnes på siden over kontakter.

09.10.2011
Årsmøte høsten 2011
Etter høstens fagmøte ble som vanlig NFLEs årsmøte avholdt. Årsrapporten ble lagt fram og ny handlingsplan for perioden 2011 - 2013 ble diskutert. Årsmøtet valgte også nytt styre for samme periode:
 Laila Vatn - Leder
 Liv Elisabeth Hinderaker - Nestleder
 Sofia Arvidsson - Kasserer

09.10.2011
Fagmøte høsten 2011
Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter hadde sitt fagmøte på Glittreklinikken den 21. september 2011. Temaene som ble tatt opp var "ergoterapiintervensjon ut fra pasientens endringsprosess", "formidling av hjelpemidler" og samt en gjennomgang og revidering av NFLE sine informasjonsark. Se bilder.

08.07.2011
Forskningsartikkel i Ergoterapeuten
På vitenskapssidene i den nyeste utgaven av Ergoterapeuten står artikkelen "Effekt av ADL-trening for personer med kronisk obsruktiv lungesykdom - en randomisert kontrollert studie". Studien viser at et fem timers ADL-treningsprogram har effekt når det gjelder selvrapportert opplevelse av å utføre ADL for person er med KOLS sammenlignet med de som mottok én times ADL-treningsprogram. Les artikkelen i Ergoterapeuten nr. 3 2011/54 s. 38.

10.06.2011
Fagmøte høsten 2011
Høstens fagmøte i NFLE holdes på Glittreklinikken den 21.09.2011. Vi velger å legge det til denne dagen slik at de av dere som ønsker å delta både på fagmøtet og på kurset om lungeergoterapi den 22. - 23. september kan delta på begge deler og slippe unna med en reiseregning. Programmet er laget etter innspill på NFLE sitt fagmøte i 2010. Se invitasjon for mer informasjon om program, overnatting, pris og påmelding.

03.06.2011
Kurs for ergoterapeuter som jobber med lungesykdom
I og med at det blir flere og flere personer med KOLS, samtidig som samhandlingsreformen legger opp til mer rehabilitering i 1. linjetjenesten vil dette kurset være aktuelt for alle som jobber med personer som har en lungesykdom. Kurset er i hovedsak ment for personer i 1. og 2. linjetjenesten og er et grunnkurs om lungesykdomer, lungerehabilitering og ergoterapeutens arbeidsmetoder innen lungerehabilitering. De med mer erfaring må gjerne delta for litt repitisjon og oppdatering. Kurset går over to dager fra 22. - 23. september 2011 og holdes på Glittreklinikken i Hakadal. Mer informasjon om kurset, program, pris og påmelding finnes på Glittreklinikkens sider. Kursest er godkjentn av Norsk Ergoterapeutforbund med 12 timer som spesialspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Allmennhelse, Eldres helse og Somatisk helse. Velkommen til kurs!

14.03.2011
Prosjektet er i gang!
Nå er prosjektet med evaluering av NFLEs informajonsmateriell i gang og alle oppfordres til å svare på undersøkelsen! Skjemaet består av kun 1 A4-side pluss en halv side ekstra for kommuneergoterapeuter og tar ikke lang tid å svare på. I tillegg trenger prosjektgruppen hjelp til dele ut skjema til pasienter og brukere som har fått hele eller deler av informasjonsmateriellet. Håper på stor respons. Ta kontakt med Liv Hinderaker på liv.hinderaker@gmail.com. Mer informasjon om prosjektet finner du her eller i siste ugave av Ergoterapeuten (nr. 01-2011/54 s.34).

07.02.2011
Tverrfaglig hospiteringsdag på Glittreklinikken
Glitreklinikken inviterer til tverrfaglig hospiteringsdag 25. mars 2011. Hensikten er at de som er interesserte kan komme på Glittreklinikken og få et innblikk i hvordan klinikken jobber med lungerehabilitering. Det vil bli tverrfaglig foredrag i plenum før lunsj og mulighet til å besøke ergoterapiavdelingen etter lunsj. Les mer.

06.01.2011
Forskningsprosjekt for å evaluere informasjonsmateriellet til NFLE
NFLE har i høst søkt og fått økonomisk støtte av Helsedirektoratet og LHLs forskningsfond for å evaluere og revidere informasjonsmateriellet om energibesparende arbeidsmetoder som ble utarbeidet i 2007/2008. Hovedproblemstillingen er å finne ut hvordan informasjonsmateriellet oppleves som nyttig for brukere og ergoterapeuter. Liv Elisabeth Hilderaker er ansatt som prosjektmedarbeider i prosjektet som er organisert med en prosjektgruppe og referansegruppe. Les mer.

30.10.2010
Lungerehabiliteringskonferansen 2011
Forum for lungerehabilitering inviterer til Den 8. nasjonale lungerehabiliteringskonferansen. Konferansen arrangeres i Oslo, på Radisson Blu Scandinavia Hotel 17.–18. januar 2011. Det blir satt fokus på en rekke aktuelle problemstillinger som blant annet fysisk aktivitet og ernæring, pykiske aspekter ved lungesykdom, røyking, brukermedvirkningg og rehabilitering. Les programmet i sin helhet.

24.08.2010
Forskning
NFLE gratulerer Frederik B. Hansen, ergoterapeut på Glittreklinikken, med fullførte masterstudier ved Universitetet i Oslo! Masteroppgaven " ADL-trening og selvopplevd aktivitetsutførelse for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom", fant at økt fokus på ADL-trening er av signifikant betydning for denne gruppen. Det ligger mer informasjon om studien på Glittreklinikkens hjemmeside der oppgaven også kan leses i sin helhet. Les mer.

20.08.2010

Litteraturliste

Den tidligere oversikten over artikler er nå oppdatert med flere aktuelle artikler. I tillegg er den utvidet til å inneholde aktuelle bøker. Nå ligger artiklene etter årstall og kategori slik at det skal være lettere å følge med på den nyeste forskningen innen ergoterapi og lungesykdom. Det gjøres oppmerksom på at litteraturlisten ikke er fullstendig, men er ment som et utgangspunkt for videre søk. Ta kontakt med NFLE dersom du kjenner til aktuell litteratur som ikke står på lista. Litteraturlisten.

01.07.2010
Forskning
NFLE gratulerer Ingrid Elise Sundfør, spesialergoterapeut på Glittreklinikken, med fullførte masterstudier ved Høgskolen i Oslo! Masteroppgaven "Men jeg kan jo støvsuge..." undersøkte endring av arbeidsvaner og bevisstgjøring av energibesparende arbeidsmetoder for personer med KOLS. Studien fant at det å endre arbeidsvaner er en del av den helsefremmende prosessen for personer med KOLS. Det ligger mer informasjon om studien på Glittreklinikkens hjemmeside der oppgaven også kan leses i sin helhet. Les mer.

07.06.2010
Fagmøte i Stavanger
Norsk faggruppe for lungeergoterapeuter hadde sitt fagmøte på Stavanger Universitetssjukehus den 27. - 28. mai 2010. 21 ergoterapeuter fra spesialist- og kommunehelsetjenesten deltok. I løpet av de to dagene ble det undervist i Lifestyle Redesign® og oppfølging av personer med KOLS gjennom telemedisinske løsninger. I tillegg ble to masteroppgaver som begge er knyttet opp til KOLS, mestring av daglige aktiviteter og ADL trening presentert. Det ble også tid til å diskutere hvordan undervisningsopplegg for personer med KOLS bør legges opp og det til å dele generelle erfaringsutvekslinger underveis. Se bilder.

08.03.2010
Velkommen til Fagmøte i Stavanger 27- 28. mai 2010

Vi ønsker at dette skal bli en inspirerende samling, der vi både blir kjent med noe av det som skjer innenfor behandling av lungesyke og får ny kunnskap og inspirasjon til vårt daglige arbeid. Vi frister med et spennende program og håper så mange som mulig har anledning til å komme!

Målgruppe: alle ergoterapeuter som arbeider med lungesykdom.

Vi skal ha en workshop om undervisning til grupper av lungesyke. De som allerede har et opplegg oppfordres til å ta med dette. Som vanlig blir også årsmøtet i Norsk faggruppe for lungeergoterapeuter avholdt i forbindelse med fagmøtet. Du er hjertelig velkommen til å bli medlem, men dette er ingen forutsetning for å delta på fagmøtet! Se programmet for mer informasjon om program, påmelding og overnatting.

06.03.2010

Aktiv hverdag med KOLS

Forskningsprosjektet som foregår på Diakonhjemmet har behov for flere deltagere. Dette ble det laget en artikkel om i Akersposten som er lokalavisen for bydel Vestre Aker i Oslo. Les mer.

03.02.2010
Forskning på Glittreklinikken
Ingrid E. Sundfør jobber for tiden med et prosjekt/masteroppgave på Glittreklinikken hvor temaet er personer med kols sin erfaring og opplevelse av ADL-trening. Studien ser på kolspasienters egen mestringsopplevelse knyttet til daglige aktiviteter de selv har definert som aktivitetsproblemer i sin hverdag hjemme. Hva er deres energibesparende arbeidsmetoder i hverdagen og på hvilken måte har ADL-trening vært nyttig i bevisstgjøringen av energibesparende arbeidsmetoder? Les mer på Glittreklinikkens hjemmeside.

10.01.2010
Lungekonferanse på Lillehammer
Sykehuset Innlandet Granheim Lungesykehus inviterer helsepersonell innen kommunehelsetjenesten. spesialhelsetjenesten i Helse Sør-Øst samt brukerorganisasjoner til Lungekonferanse 15. - 16. mars 2010. Påmeldingsfrist 1. februar. Les invitasjonen i sin helhet.

07.01.2010
Fagmøte 2010 i Stavanger
27.-28. mai blir det fagmøte for lungeergoterapeuter på Stavanger Universitetssjukehus. Detaljert program vil komme etterhvert, men sett av datoene allerede nå! Send mail til hile@sus.no dersom du har forslag til tema eller har lyst til å komme med innlegg! Velkommen.

Nyhetsarkiv 2009

Nyhetsarkiv 2008

Nyhetsarkiv 2007

Nyhetsarkiv 2006

 
 


    
NFLE
 
Norsk Faggruppe
for Lungeergoterapeuter er en
fag- og interessegruppe for ergoterapeuter
i Norge som jobber med personer
med kronisk lunge-
sykdom.


Hjemmesiden er beregnet
på medlemmer i faggruppen, andre ergoterapeuter, studenter, personer med lungesykdom og andre som lurer på hva ergoterapeuter kan bidra med i lungerehabilitering.
 
 


Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter | kontakt | org.nr. 990 204 187 |

Design: Ida Thesen Møllergård
I