Referat fra Lungekonferansen 2007 "Fra vugge til grav"
 
       

Torun Ekeløf
Spesialergoterapeut ved Glittreklinikken

Fagutviklingen ”Lungesykdom og selvopplevd nedsatt hukommelse” er et samarbeid med spesialergoterapeut Torun Ekeløf (t.v.) ved Glittreklinikken og nevropsykolog Kari-Ann Nevjen (t.h.) ved Akershus Universitetssykehus. De utredet 12 lungepasienter som av ukjent årsak opplevde å slite med hukommelsen. Pasientene ble utredet med et kartleggingsintervju, AMPS, nevropsykologiske tester og HAD for å få mer erfaring med hvilke problemer de opplevde i hverdagen og reelle funn. Hovedfunnene var at pasientens evnenivå var gjennomsnittlig i forhold til andre på samme alder. Imidlertid hadde de noe nedsatt arbeidshukommelse og problemer med delt oppmerksomhet. De slet med å ha kontroll over avtaler og beskjeder og å klare å forholde seg til medisiner. Mange trakk seg tilbake sosialt og hadde en generell langsomhet i både motorikk og prosessferdigheter.
Foto: Ida Thesen Møllergård

Merethe H. Boge:
Ergoterapeut ved Haukeland Universitetssykehus

"Effekt av rehabilitering for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom i forhold til utførelse av og tilfredshet med daglige aktiviteter".

Rehabilitering er nasjonalt og internasjonalt en veletablert og viktig behandling for denne pasientgruppen med god dokumentasjon på redusert tungpustethet, bedre kondisjon, økt styrke og økt utholdenhet (Lacasse et al 1996,Frisk 2005). Vi vet imidlertid lite om effekten hva gjelder bedre mestring av daglige aktiviteter. Det er gjort få studier på dette området. Man finner to studier fra England og Italia (Sewell 2005, Lorenzi 2004)som viser at ADL trening i lungerehabilitering forbedrer aktivitetsutførelsen for KOLS pasienter. Vi kjenner ikke til tilsvarende studier fra Norge, og derfor var det interessant å gjennomføre denne pilotstudien.

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) ble brukt som effektmål.
Foto: Ida Thesen Møllergård

Anna Migliore Norweg
Occupational therapist , PhD, OTR, AT P, Postdoctoral Fellow Health & Disability Research Institute, Boston University, USA

Anna Migliore Norweg kom helt fra Boston, USA. Hun hadde flere presentasjoner. Hun snakket om ”The Effectiveness of Different Combinations of Pulmonary Rehabilitation Program Components” hvor hun sammenliknet 3 ulike rehabiliteringsopplegg: Kun trening, trening sammen med aktivitetstrening /ADL trening og trening sammen med undervisning. Konklusjonen hennes var at trening sammen med aktivitetstrening hadde størst effekt.

Hun snakket også om ”Practice guidelines for dyspnea management and controlled breathing techniques” som handlet om hvordan integrere mestring av tungpustethet og pusteteknikk i ADL trening av lungepasienter. I den forbindelse har hun utviklet kartleggingsskjemaet ”Dyspnea Management Questionnaire”. Hun snakket også om teknikkene hun har brukt for økt mestring av tungpustethet i ADL. I sesjonen for ergoterapeutene gikk hun dypere inn på dette temaet og snakket både om bruk av biofeedback, desesibilisering og hvordan koordinere pustesyklusen (inn- og utpust) med spesielle deler/bevegelser i aktivitetene.

 

 
Foto: Ida Thesen Møllergård