Evaluering av NFLE's informasjonsmateriell
 

 

 

 
 

Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter har i høst søkt og fått økonomisk støtte av Helsedirektoratet og LHLs forskningsfond for å evaluere og revidere informasjonsmateriellet om energibesparende arbeidsmetoder som ble utarbeidet i 2007/2008.

Tittel
Prosjektet har fått tittelen: ""En evaluering av Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter sitt informasjonsmateriell om bruk av energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom".

Formål med prosjektet
På årsmøtet for NFLE (mai 2010) ble det fremmet et forslag om å evaluere informasjonsmateriellet med den hensikt å gjøre det mer brukervennlig. Da det ble utviklet i 2007/2008 var det med bakgrunn i tidligere forskningsbasert kunnskap og erfaringer fra fagpersonell. Brukerperspektivet ble ikke på langt nær ivaretatt på samme måte. Hovedformålet med prosjektet er videre evaluering med fokus på brukererfaringer. I tillegg er informasjonsmateriellet, så langt medlemmene i NFLE vet, i hovedsak brukt av ergoterapeuter tilknyttet NFLE. Et fokus på brukervennlighet for ergoterapeuter i 1. linjetjenesten anses derfor også som et formål med prosjektet. Det anses som viktig å øke kompetansen om lungesykdommer i 1. linjetjenesten. Det samme gjelder tiltak ergoterapeuter kan bidra med for personer med lungesykdom. Samhandling mellom sykehus og 1. linjetjenesten er i denne sammenhengen et viktig fokus.

Problemstilling

Hovedproblemstillingen prosjektet bygger på er: "Hvordan oppleves informasjonsmateriellet fra NFLE (brosjyre og faktaark) som nyttig for brukere og ergoterapeuter?" Prosjektets underliggnde spørsmål er knyttet til ulike pasientgrupper og ergoterapeuter i ulike nivåer av helsetjenesten. Dette har bakgrunn i et ønske om en brukerevalueing av informasjonsmateriellet og av det brukes i ulike sammenhenger i behandlingskjeden.

Innsamling av data
Prosjektet vil evaluere informasjonsmateriellet ved å sende ut spørreskjema til brukere av informasjonsmateriellet (både pasienter og ergoterapeuter) .


Liv Elisabeth Hilderaker er ansatt som prosjektmedarbeider i prosjektet og prosjektet er organisert med en prosjektgruppe og referansegruppe. Første møte i prosjektgruppa er 19.1.11.

Les mer på Glittreklinikkens hjemmeside.