Handlingsplan 2009 - 2011
 


  

Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter, NFLE      
er en fag- og interessegruppe for ergoterapeuter i Norge som jobber med personer som har kroniske lungesykdommer.

   
     
     
  OBS! NY HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2011 - 2013 KOMMER SNART  
     
     

Hovedmål for faggruppen:

1.  Å utveksle erfaringer fra eget arbeid
2.  Å drive fagutvikling innen lungeergoterapi i Norge
3.  Markedsføring av lungeergoterapi

Styret (valgt på årsmøtet 27. mai 2009):

Leder og representant i Forum for Lungerehabilitering
: Ingrid Elise Sundfør (valgt for 2 år)
Nestleder og stedfortreder som representant i Forum for
Lungerehabilitering
: Liv Elisabeth Hinderaker (valgt for 2 år)
Kasserer: Tuva Øyen (valgt for 2 år)
Web-ansvarlig: Ida Thesen Møllergård (timesbasis)

Handlingsplan for perioden årsmøtet våren 2009 årsmøtet våren 20011:

1. Å utveksle erfaringer fra eget arbeid

   
Delmål: Ansvar: Tidsrom:
1.1 Arrangere fagmøter for medlemmene
- kursene skal søkes godkjent som merriterenne i NETF's spesial-godkjenningsordning.
De arbeidsstedene som arrangerer fagmøtene Minst en gang pr. år
1.2. Bruk av telefon og e-post i kommunikasjon med medlemmene. Alle Gjennom hele perioden
     
2. Å drive fagutvikling innen lungeergoterapi i Norge    
Delmål: Ansvar: Tidsrom:
2.1. Få i gang flere prosjekter rundt lungeergoterapi    
  2.1.1. Oppfordre hverandre til å starte egne prosjekter knyttet til lungeergoterapi. Alle Gjennom hele perioden
  2.1.2. Ha fokus på fagutvikling/pågående prosjekter på fagmøtene våre. De arbeidsstedene som arrangerer fagmøtene, men alle har ansvar for å komme med forslag til temaer/program Ved fagmøtene
2.2. Søke etter informasjon om lungeergoterapi i og utenfor Norden. Ha kontakt med lungeergoterapeuter i Norden og invitere dem på fagmøtene våre.

Alle
De som arrangerer fagmøtene
Gjennom hele perioden.
2.3. Aktiv deltagelse i Norsk Forum for Lungerehabilitering.

Leder er repr., men trenger innspill fra alle medlemmene. Gjennom hele perioden
     
3. Markedsføring av lungeergoterapi    
Delmål: Ansvar: Tidsrom:
3.1. Opprettholde og videreutvikle egen nettside. Web-ansvarlig, men alle har ansvar for å komme med innspill. Gjennom hele perioden
3.2. Oppdatering og videreutvikling av tilgjengelig informasjonsmateriell. Søke om økonmisk støtte til trykking av brosjyrer o.l. Sende ut informasjon og brosjyrer til fagpersonell som henvender seg.

Leder og nestleder med innspill fra alle i faggruppa.
Alle er ansvarlig for utsending av informasjonsmateriell hvis man blir kontaktet.
Mer informasjonsmateriell kan fås ved henvendelse til ergo.avd. på Glittreklinikken dersom man ikke har nok.

Gjennom hele perioden

3.3. På nytt sende informasjon til de ergoterapiutdanningene som ikke har egen undervisning om lungeergoterapi og tilby undervisning for studentene. Leder Høsten 2009
3.4. Oppfordre medlemmene til å delta med innlegg om lungeergoterapi i og utenfor lungemiljøet (lungekonferanser, ergoterapikonferanser og lignende). Alle Gjennom hele perioden
3.5. Ha stand og bruk av Banner ved deltagelse på konferanser og lignende. Alle (banneren kan sendes i posten) Gjennom hele perioden
3.6. Annonsere på kurskalenderen til NETF ved fagmøtene. De som arrangerer fagmøtene Ved fagmøtene
     

Økonomi:

Faggruppen mottar ikke noen fast økonomisk støtte, men må fortløpende søke om midler fra arbeidssted, NETF og ulike andre interesse- og brukerorganisasjoner. NETF ikke har faglige undergrupper. NFLE er derfor ikke er en undergruppe av NETF og NFLE stiller derfor ikke krav om at medlemmene må være NETF medlemmer (revurdert og endret på årsmøtet 27. mai 2009).

  1. Ved arrangering av kurs: Det tas inn en kursavgift ved fagmøter. Denne skal dekke reelle utgifter ved kurset, men også noe generell drift av faggruppa. Søknad om sponsormidler fra hjelpemiddelfirmaer er også aktuelt.
  2. NETF: Det kan søkes NETF om prosjektmidler der dette er aktuelt.
  3. Ulike interesseorganisasjoner: Søke eks. LHL, NAAF og andre lignende interesseorganisasjoner for økonomisk støtte mot at de får logoen sin på informasjonsmateriell og/eller på web-siden vår.
  4. Ulike hjelpemiddefirmaer: Søke ulike aktuelle hjelpemiddelfirmaer for økonomisk støtte mot at de får logoen sin på informasjonsmateriell og/eller på web-siden vår.

Driftsmidlene dekker den generelle driften av gruppen, arrangering av fagmøtene og utlegg representanten i Forum for lungerehabilitering har i forbindelse med deres møter. Driftsmidlene dekker ikke den enkelte medlems kostnader i forbindelse med deltagelse på fagmøtene.

Markedsføringsmidlene dekker utlegg med utarbeidelse og oppdatering av informasjonsmateriell (brosjyre, banner/poster og webside), samt generelle utlegg i forbindelse med markedsføringen (stand og lignende). Dersom man har portoutgifter ved utsendelse av informasjonsmateriell prøver man å få dette dekket gjennom de ulike arbeidsstedene.

 

 

Handlingsplan for Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter 2009 - 2011

 
 

 

 

Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter | kontakt | org.nr. 990 204 187 |

Design: Ida Thesen Møllergård