Litteraturliste
 
     

OBS! Litteraturlisten er ikke fullstendig, men kan gi noen ideer på nyttige artikler og bøker for ergoterapeuter som jobber innen lungerehabiliteringsfeltet og tips til videre søk på egenhånd.  Vet dere om artikler og referanser som burde stå på denne listen, send en mail med tilbakemelding.  

 
       
       
    Lungeergoterapi, energibesparende metoder og ADL-trening  
       
Bøker:      
Tuntland, H. 2006 En innføring i ADL. Teori og intervensjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget  
       
Carson, D., G. Arvinder og C. Milantoni 2002 Energy Conservation: Achieving a balance of work, rest and play.Comprehensive Rehabilitation and Mental Health Services, COTA. Boka kan bestilles på nettstedet til VHA Rehab Solutions.  
       
Lamb, J., E. Borycki og D. Marciniuk 2002 “Energy Conservation and Fatigue” i Bourbeau, Jean, Diane Nault og Elizabeth Borycki (red). Comprehensive management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Hamilton: BC Decker Inc  
       
Walsh, R. L. 1986 “Occupational Therapy as Part of a Pulmonary Rehabilitation Program” i Cromwell, Florence S. (red). Occupational Therapy for the Energy Deficient Patients. New York: The Haworth Press, Inc  
       
Artikler:      
Hansen, F.B og A.M. Mengshoel 2011 Effekt av ADL-trening for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom - en randomisert kontrollert studie. Ergoterapeuten nr 3, 2011 s. 38 -46  
       
Norweg, A.M m.fl. 2008 A pilot study of a pulmonary rehabilitation programme evaluated by four adults with chronic obstructive Pulmonary disease. Occupational Therapy International 2008, 15 (2): 114 – 132  
       
Boge, M. 2007 Effekt av rehabilitering for personer med KOLS i forhold til utførelse av og tilfredshet med daglige aktiviteter. Ergoterapeuten nr. 3 , 2007 s. 14 - 20  
       
Thyness, E.M. 2007 Ergoterapi og lungerehabilitering. Ergoterapeuten nr. 3 , 2007  
       
Ip, W.M. m.fl. 2006 Evaluation of the effect of energy conservation techniques in the performance of daily living tasks. Clinical Rehabilitation 2006; 20: 254-261  
       
Skumlien, S. 2006 Gender difference in the performance of activities of daily living among patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Chronic Respiratory Disease 2006, 3, s. 141 – 148
 
       
Velloso, M. og J.R. Jardim 2006 Study of energy expenditure during activities of daily living using and not using body positions recommended by energy conservation techniques in patients with COPD. Chest 2006; 130; 126 – 132  
       
Norweg, A.M. m. fl. 2005 The Effectiveness of Different Combinations of Pulmonary Rehabilitation Program Components. Chest 2005, 128 (2) s. 663 – 672  
       
Sewell, L. m.fl. 2005 Can Individualized Rehabilitation Improve Functional Independence in Elderly Patients With COPD? Chest 2005; 128; s. 1194 - 1200  
       
Vatn, L. 2005 KOLS pasienter og endring av aktivitet i dagliglivet. Energisparing i praksis. Ergoterapeuten nr. 8, 2005  
       
Lorenzi, C.M. m.fl. 2004 Occupational Therapy and Pulmonary Rehabilitation of Disabled COPD Patients. Respiration 2004; 3: s 246 – 251  
       
Migliore, A. 2004 Improving Dyspnea Management in Three Adults with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. American Journal of Occupatonal Therapy 2004, Nov – Dec 58 (6), s. 639 – 646  
       
Branick, L. 2003 Integrating the principles of energy conservation during everyday activities. Caring 2003 Jan; 22 (1): s. 30 – 31  
       
Velloso, M. m.fl. 2003 Metabolic and Ventilatory Parameters of four activities of daily living accomplished with arms in COPD patients. Chest 2003, 123; 1047 – 1053  
       
Sewell, L. og S.J. Singh 2001 The Canadian Occupational Performance Measure: is it a reliable Measure in Clients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease? British Journal of Occupational Therapy, 2001, 64 (6)  
       
Romedal, S. og S.
Opsahl
2000 Lungerehabilitering – erfaringer med undervisning og veiledning i grupper. Ergoterapeuten nr. 8, 2000  
       
Nilsen, I.M. 1998 Ergoterapeutens bidrag i lungerehabiliteringen. Ergoterapeuten nr. 2, 1998  
       
Rashboum, I. og N.
Whyte
1996 Occupational therapy in pulmonary rehabilitation. Energy Conservation and Work Simplification Techniques .
Physical Medicine and rehabilitation Clinics of North America. 1996, Vol. 7, nr. 2, May
 
       
Schenkel, N.S. m.fl. 1996 Oxygen saturation during daily activities in chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Journal 1996, 9 (12), s. 584 – 589  
       
Hogan, B. M. 1995 Pulse oximetry for an adult with pulmonary disorder.
The American journal of occupational therapy1995, 10:1062-1064
 
       
Masteroppgaver:      
Hansen, F.B. 2010 ADL- trening og selvopplevd aktivitetsutførelse for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom. Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet, Helsefagvitenskap. 2010  
       
Sundfør, I.E. 2010 ”Men jeg kan jo støvsuge...” En kvalitativ studie om endring av arbeidsvaner og bevisstgjøring av energibesparende arbeidsmetoder for personer med KOLS. Høgskolen i Oslo, Avd. Helsefag, Master i rehabilitering. 2010
 
       
       
       
    Å leve med lungesykdom  
       
Williams, V. m. fl. 2007 What really matters to patients living with chronic obstructive pulmonary disease? An Exploratory study.
Chronic Respiratory Disease, 2007, 2:77-85
 
       
Andenæs, R., M.H Kalfoss og A. Wahl 2006 Coping and psycological distress in hospitalized patients with chronic obstructive pulmonary disease. Heart and lung, 2006.35:46-57  
       
Fraser, D.D., C.C Kee og P. Minick 2006 Living with chronic obstructive pulmonary disease: insiders’ perspectives. Journal of Advanced Nursing 2006.55/5:550-558  
       
Barnett, M. 2005 Chronic obstructive pulmonary disease: a phenomenological study of patients’ experiences. Journal of Clinical Nursing, 2005. 14:805-812  
       
Andenæs, R., M.H.
Kalfoss og A. Wahl
2004 Pshyological distress and quality of life in hospitalized patients with chronic obstrctive pulmonary disease. Journal of Advanced Nursing, 2004; 46/5:523-530  
       
Chan, S.C. 2004 Chronic obstructive pulmonary disease and engagement in occupation. American Journal of Occupational Therapy 2004,  July – Aug: 58 (4), s. 408 – 415  
       
Jeng, C. m. fl. 2002 Experiences of Daily Activities Within Two Week After Hospital Discharge Among Taiwanese Elderly Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Journal of Nursing Research, 2002, 3:168-175  
       
Janson-Bjerkeli, S. m.fl. 1986 The Sensation of Pulmonary Dyspnea. Nursing Reseach, vol 135, 1986, s 154 – 159  
       
       
   

 

 
    Endring av arbeidsvaner  
       
Bøker:      
Heggdal, K. 2008 Kroppskunnskaping. Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser. Oslo: Gyldendal Akademisk  
       
Wester, A. m.fl. 2008 “Å bli fysisk aktiv” i Bahr, Roald (red) Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet  
       
Prescott, P., og T. Børtveit 2004 Helse og adferdsendring. Oslo: Gyldendal Akademisk  
       
Barth, T., T. Børtveit og P. Prescott 2001 Endringsfokusert rådgivning. Oslo: Gyldendal Akademisk  
       
Artikler:      
Ip, W.M. m.fl. 2006 Evaluation of the effect of energy conservation techniques in the performance of daily living tasks. Clinical Rehabilitation 2006; 20: 254-261  
       
Klokkerud, M. 2006 Forandring fryder ... eller ikke? Om ergoterapeutens rådgivningsrolle. Ergoterapeuten 2006, nr 2.  
       
Velloso, M. og J.R. Jardim 2006 Study of energy expenditure during activities of daily living using and not using body positions recommended by energy conservation techniques in patients with COPD. Chest 2006; 130; 126 – 132  
       
Yang, P. og C.H. Chen 2005 Exercise Stage and Processes of Change in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Journal of Nursing Research, 2005, 2: 97-104.  
       
       
       
   

KOLS og lungerehabilitering - definisjon, erfaringer og effekt

 
       
Artikler:      
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)

2017 From the Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2017. Tilgjengelig fra: http://goldcopd.org.  
Martinsen, U. m.fl. 2016 The effect of occupational therapy in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2016  
       
       
Williams, V. m.fl. 2010 The effect of pulmonary rehabilitation on perceptions of breathlessness and activity in COPD patients: a qualitative study. Primary Care Respiratory  Journal 2010;19:45-51.  
       
Lacasse, Y. m.fl. 2009 Pulmonary Rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease (Review). The Cochrane Library, 2009, 3:1-63  
       
Pitta, F. m.fl. 2008 Are Patients With COPD More Active After Pulmonary Rehabilitation? Chest 2008 134/2:273-280  
       
Haave, E., M.E. Hyland og H. Engvik 2007 Improvements in exerise capasity during a 4-week pulmonary rehabilitation program for COPD patients do not correspond with improvements in self-reported health status or quality of life. International Journal of COPD, 2007, 2:355-359  
       
Rabe, K.F. m.fl. 2007 Global strategy for the Diagnoses, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Gold Executive Summary. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Vol 176, 2007, s. 532 – 555.  
       
Skumlien, S. m.fl. 2007 Four weeks’ intensive rehabilitation generates significant health effects in COPD patients. Chronic Respiratory Disease 2007, 1:5-3.  
           
Davis, A.H.T. m. fl. 2006 Effects of Treatment on Two Types of Self-Efficacy in People with Chronic Obstructive Disease. Journal of Pain and Symptom Management, 2006, 1:60-70.  
       
Helse- og Omsorgsdep.   Nasjonal strategi for KOLS-området 2006 – 2011
 
       
Nici, L. m.fl. 2006 American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement of Pulmonary rehabilitation. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2006, 173/12:1390-1413.  
       
Norweg, A.M. m.fl. 2005 The Effectiveness of Different Combinations of Pulmonary Rehabilitation Program Components. Chest 2005, 128 (2) s. 663 – 672.  
       
Sewell, L. m.fl. 2005 Can Individualized Rehabilitation Improve Functional Independence in Elderly Patients With COPD? Chest 2005; 128; s. 1194 - 1200.  
     
Trooster, T. m. fl. 2005 State of the art. Pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. American Journal of Critical Care Medicine, 2005, 172/1:19-38.
   
Gosselink, R. 2004 Breathing techniques in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Chronic Respiratory Disease. 2004; 1; s. 163 – 172.
       
Bestall, J.C. m. fl. 2003 Longitudinal trends in exercise capacity and health status after pulmonary rehabilitation in patients with COPD. Respiratory medisin, 2003, 2:173-180.  
       
Paula M.M m. fl. - American Thoracic Society 1999 Dyspnea. Mechanisms, Assessment, and Management: A Consensus Statement. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 1998 Vol 159, 1999, s. 321 – 340.  
       
       
   

Kartelegging av daglige aktiviteter for personer med KOLS

 
       
Artikler:      
Kocks, J.W.H. m.fl. 2011  Functional status measurement in COPD: a review of available methods and their feasibility in primary care, Primary Care Respiratory Journal 2011; 20(3): 269-275  
       
Jones, P. m.fl. 2010 The COPD Assessment Test (CAT) is responsive to pulmonary rehabilitation, Am J Respir Crit Care Med 181: A6841.  
       
Jones, P.W. m.fl. 2009  Development and first validation of the COPD Assessment Test, Eur. Respir. J. 34: 648-54.  
       
Jones, P. m.fl. 2009 Improving the process and outcome of care in COPD: development of a standardized assessment tool, Primary Care Respiratory Journal 18 (3): 208-15  
       
Patel m.fl 2007  Activity monitoring and energy expenditure in COPD patients: A validation study. COPD: Journal of Chronic Obstructive pulmonary disease. April 3: 107-112  
       
Norweg, A.M. 2006 A new functional Status Outcome Measure of Dyspnea and Anxiety for Adults With Lung Disease. Jorunal of Cardiopulmonary Rehabilitation. 2006, 26 (6):395-404  
       
Skumlien, S. T. og Hagelund, m.fl. 2006 A field test of functional status as performance of daily living in COPD patients. Respiratory Medicine, 2006, 100, s. 316 – 323  
       
Skumlien, S. 2006 Gender difference in the performance of activities of daily living among patients with chronic obstructive pulmonary disease. Chronic Respiratory Disease 2006, 3, s. 141 – 148  
       
Law, M. m.fl. 2005  Canadian Occupational Performance Measure. Norsk utgave, oversatt av Ingvild Kjeken. 3. utgave. Oslo: NRRK.  
       
Sewell, L. og S.J. Singh 2001  The Canadian Occupational Performance Measure: is it a reliable Measure in Clients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease? British Journal of Occupational Therapy, 2001, 64 (6)  
       
Jones, P.W. m. fl. 1992  A self-complete measure of health status for Chronic airway limitation. The St. George’s Respiratory Questionnaire. Am. Rev. Respir. Dis. 145: 1321-1327  
       
       
       
       
       
     
 
 


Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter | kontakt | org.nr. 990 204 187 |

Design: Ida Thesen Møllergård