Vedtekter
 


  

for               

Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter, NFLE                
   

 

§ 1 Organisasjon

  1.1

Faggruppens navn er Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter, NFLE

 

1.2 

Faggruppen hadde sitt første møte i november 1998, men ble offisielt stiftet og fikk navnet Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter den 07.06.1999. Offisielle vedtekter for faggruppen ble ikke laget før etter årsmøtet 2005, i perioden 2005 - 2007.

  1.3 Faggruppen er tilsluttet Forum for lungerehabilitering.
     

§ 2 Formål

  2.1 

NFLE er en fag- og interessegruppe for ergoterapeuter som jobber med personer som har kroniske lungesykdommer.

  2.2

 Hovedmålene for NFLE er:
     •  Å utveksle erfaringer fra eget arbeid.
     •  Å drive fagutvikling innen lungeergoterapi i Norge
     •  Markedsføring av lungeergoterapi

     

§ 3 Medlemskap

  3.1

Ergoterapeuter i Norge som jobber med personer som har kroniske lungesykdommer, kan bli medlem av NFLE.

  3.2

Man er medlem av NFLE inntil man selv gir muntlig eller skriftlig tilbakemelding om at man ikke lenger ønsker tilhørighet til faggruppen. Dette kan for eksempel være pga. endring i arbeidsforhold og/eller arbeidsoppgaver.

     

§ 4 Fagmøter/kurs

  4.1

Fagmøter/kurs for medlemmene holdes minst en gang pr. år. Ansvarlig kurssted og tema varierer fra gang til gang.

  4.2

Det bestemmes på slutten av fagmøtet når neste fagmøte skal være, hvilket sted som skal ha fagmøtet neste gang og forslag på temaer som kan tas opp.

  4.3

Ansvarlig kurssted har ansvar for programmet og innkalling til fagmøtene, men må gjerne få hjelp til planlegging og gjennomføring av andre medlemmer i faggruppen eller styret til NFLE.

     

§ 5 Årsmøte

  5.1

En gang pr. år holdes det årsmøte under fagmøtet der økonomi og aktuelle saker tas opp.

  5.2

Annethvert år skal det på årsmøtet velges nytt styre. Valg av styrerepresentanter skjer ved at styret (v/leder, nestleder og kasserer) oppretter en valgkomité bestående av 2 personer. Dette skjer ca 6 mnd før årsmøtet/valget. Valgkomitéen er ansvarlig for å finne kandidater til de ulike vervene, presentere dette på årsmøtet og gjennomføre/lede valget på årsmøtet.

  5.3

Samme år som valg av styre skjer skal regnskapet for siste to år godkjennes og delmål/handlingsplan for de neste to årene skal drøftes.

  5.4 Kun de som deltar på årsmøtet har stemmerett.
     

§ 6 Styret

  6.1

Styret velges for 2 år av gangen. De får delegert myndighet fra årsmøtet.

  6.2

Styret består av leder, nestleder, kasserer og web-ansvarlig. Disse velges for 2 år på årsmøtet. Se § 5.2.

  6.3 Styret skal jobbe etter de delmål/handlingsplan som NFLE bestemmer på det årsmøtet hvor styret velges.
  6.4 Leders oppgave er å ha oversikt over NFLE sine delmål/handlingsplan og legge til rette, koordinere og deligere oppgaver slik at faggruppen når sine mål. Lederen sitter også som representant i Forum for lungerehabilitering. En av forumets oppgaver er å arrangere Lungerehabiliteringskonferansen i Oslo som foregår annethvert år.
  6.5 Nestleders oppgave er å være vara for leders oppgaver, samt vararepresentant i Forum for lungerehabilitering.
  6.6

Kasserers oppgave er å holde oversikt over NFLE sin økonomi, betale regninger og føre regnskap for faggruppen.

  6.7 Web-ansvarlig har ansvar for at hjemmesiden oppdateres, www.nfle.no oppdateres.
     

§ 7 Økonomi

  7.1 NFLE har en driftskonto i postbanken som disponeres av kasserer.
  7.2

NFLE mottar ikke noen fast økonomisk støtte, men må fortløpende søke om midler fra arbeidssted, NETF og ulike andre interesse- og brukerorganisasjoner. Faggruppens arbeid med økonomiske retningslinjer nedfelles i den toårig handlingsplanen som utarbeides i etterkant av årsmøtet.

  7.3

Driftsmidlene dekker den generelle driften av NFLE og utlegg representanten i Forum for lungerehabilitering har i forbindelse med deres møter. Driftsmidlene dekker ikke den enkelte medlems kostnader i forbindelse med deltagelse på fagmøtene.

  7.4

Markedsføringsmidlene dekker utlegg med utarbeidelse og oppdatering av informasjonsmateriell (brosjyre, banner/poster og webside), samt generelle utlegg i forbindelse med markedsføringen (stand og lignende). Dersom man har portoutgifter ved utsendelse av informasjonsmateriell prøver man å få dette dekket gjennom de ulike arbeidsstedene.

  7.5

Faggruppens økonomi tas opp som egen sak på hvert årsmøte.

   

 

   
Vedtektene er revidert og vedtatt av årsmøtet 27. mai 2009.
   

 

 
 
 
Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter | kontakt | org.nr. 990 204 187 |

Design: Ida Thesen Møllergård